Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Helhedsplan i Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 27: Skansegården Vorup

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdeling 27: Skansegården Vorup.

Siden bliver løbende opdateret.

Status på projektet
Projektering er nu afsluttet. Vi er nu i gang med at indhente tilbud fra de følgende 5 prækvalificerede hovedentreprenører:

  • Arne Andersen Vrå
  • Enemærke & Petersen
  • Jorton
  • Nordstjerne
  • Poul Pedersen

Vi er i gang med forhandlingerne med hovedentreprenørerne.  
Tre ud af fem hovedentreprenører er gået videre til næste forhandling. 

Når der er indgået kontrakt med hovedentreprenøren, vil denne udarbejde den endelige tidsplan, der bliver lagt på hjemmesiden. Indtil da er det rådgiverens forslag til tidsplan, vi arbejder efter. 

Det første blokmøde for bygningsafsnit 8B er afholdt ligesom de første personlige genhusningssamtaler er gennemført.  

I forbindelse med de personlige genhusningssamtaler, opfordres beboerne til at have gjort sig overvejelser om, hvilken genhusning der ønskes – permanent eller midlertidig før genhusningsmødet afholdes. 

Næste blokmøde:
Vi har indkaldt beboerne på Vorup Boulevard 44 og 46 (Byggeafsnit 8C) til blokmøde d. 23. maj kl. 17.00-19.00.

På blokmødet vil beboerne blive orienteret om renoveringsarbejdet og genhusningsregler, der gælder for beboerne i byggeafsnit 8C. 

Det er også på blokmødet, at beboerne på Vorup Boulevard 44 og 46 kan tilmelde sig genhusningssamtale med vores genhusningskonsulent, Tharane. 

De berørte beboere har fået indkaldelsen tilsendt pr. mail eller i postkassen. Indkaldelsen kan også findes nederst på afdelingssiden under "Beboerinformation".

Orienteringsmøde for de første byggeafsnit:
Generelt gælder det, at der bliver indkaldt til genhusningsmøde 6 måneder før genhusningen. 

Da det forventes, at der skal genhuse beboere allerede fra uge 44 (byggestart den 28.10.2024), vil beboerne fra de bygningsafsnit, hvor renoveringsarbejdet først går i gang, blive inviteret til et genhusningsmøde. 

I uge 16 gennemgår vi derfor renoveringen for de pågældende bygningsafsnit, der først skal renoveres og genhuses.

Beboerne får mulighed for at stille spørgsmål til projektet og til genhusningen. Beboerne får derudover mulighed for at bestille tid til en personlig genhusningssamtale.

Genhusningsmøderne afholdes i kælderen på Bøsbrovej 33B.

Tidsplan for udførelsesperioden bliver først udarbejdet, når der er indgået aftale med en hovedentreprenør.  

Det betyder, at vi indtil videre kun har rådgiverens forslag til tidsplan.

Det gælder fortsat, at beboerne indkaldes til genhusningsmøde 6 måneder før de skal genhuses. 

 

Byggetilladelse modtaget:
I januar 2024 modtog vi byggetilladelsen på projektet. Det betyder også, at kommunen har godkendt de ændrede farver på murstenene, som blev præsenteret på vores beboermøde i maj 2023.

Se de forskellige farver mursten længere nede.

Helhedsplanen - kort fortalt:
Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre områdets boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Med helhedsplanen får beboerne meget mere end bare den nødvendige renovering. Alle boliger får inddækket altan og mange af boligerne også får nyt køkken og badeværelse. Flere boliger bliver totalrenoveret med ny rumfordeling og bliver til tilgængelighedsboliger med elevator i opgangene. Udover at give boligerne et tiltrængt løft, bliver udearealerne også renoveret, så de indbyder mere til det sociale fællesskab og aktiviteter ved blandt andet at opføre et nyt beboerhus.

Tidsplan:
Vi forventer, at det fysiske arbejde i afdelingen starter op i oktober 2024. Vi har dertil en forventning om, at renoveringsarbejdet varer omkring 3 år i alt.  

Genhusning: 
Beboere, der skal genhuses, vil fortsat blive indkaldt til et genhusningsmøde, hvorefter der vil blive afholdt individuelle genhusningssamtaler. Samtalerne vil blive afholdt 6 måneder før genhusningen skal finde sted.

Læs mere om genhusning her. 

Beboerhuset:
Bliver integreret i landskabet med gode forbindelser mellem huset og de fremtidige udearealer, med en delvist begrønnet tagflade, med opholdsareal med udsigt mod nord.

I kan her se plantegning af beboerhuset, samt skitse af huset indvendigt. En kortfattet fælles orientering om den opdaterede udformning af beboerhuset, kan ligeledes læses her. 

 

Bygningerne i forskellige farver
Der bliver anvendt fire forskellige farver teglsten, som vist på de to billeder herunder.
Den nederste del af facaden bliver udført med de samme sten men med en mørkere fuge. Det skaber en god variation i facadeudtrykket.

 

Indgangssiden
Udover ændring af farverne på teglstenene har arkitekten arbejdet med et nyt vinduesbånd ved trappeopgangene. Vinduesbåndene er inspireret af opgangene ved bygningsafsnit 1 og kommer således til at gå igen ved samtlige opgange.

Som en væsentlig del af facaderne vil indgangspartierne også blive ændret, således at der en én version for opgange med tilgængelighed og én for øvrige.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan vi forestiller os, at det kommer til at se ud med de sandfarvede teglsten – bygningsafsnit 6 og 7.

Skitsetegning af udeområdet i afdeling 27

Skitsetegning af udeområdet i afdeling 27

 

Skitse af det nye udenomsareal - "Den røde tråd":
Stien etableres som en del af en helhedsplan for hele området. Ideen om "den røde tråd" er beboernes egen og tanken med stien er at den skal skabe et forløb so indbyder til bevægelse og leg, og som samtidig rummer forskellige "stationer" som indbyder til fællesskab og snak. 

Formålet med stien er at binde boligområdet sammen, og inspirere beboerne til at "besøge hinanden, lære deres naboer at kende på tværs af den nyetablerede afdeling. Endvidere er det en væsentlig pointe at stein skal indbyde til at få mere bevægelse ind i hverdagen, samt være med til at skabe fællesskab og fælles, spontane såvel som planlagte, aktiviteter i afdelingen. 

Det er tanken at etablere legepladser, hyggekroge og spændende beplantning langs stien, for derved at inspirere flere aldersgrupper til at gå/løbe en tur, eller på anden måde bruge stien og mulighederne i relation til denne. 

Målet med projektet er at skabe en rød tråd gennem boligområdet, som er med til at binde området sammen, fysisk såvel som mentalt. Stien vil gå igennem og rundt om boligområdet, og på den måde sikre en forbindelse på tværs af området. Ved at indbygge mulighed for forskellige oplevelser og brugsmuligheder langs stien, er det målet at alle beboere, uanset alder, og fysisk formåen, kan/vil gøre brug af "den røde tråd" og derved mødes på tværs af hele afdelingen. 

 

______________________________________

LÆS OMDELTE INFOBREVE PÅ TVÆRES AF ALLE BYGGEAFSNIT:

9. infobrev: Orientering om midlertidig kloak - september 2023

8. infobrev: Registrering af forsatsvægge - maj 2022

7. infobrev: Orientering efter ekstraordinært afdelingsmøde 13. december - december 2021

6. infobrev: Orientering om genåbning af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 34 + ændring i ni lejemål - oktober 2021

5. infobrev: Orientering om dialogmøde i afdeling 34 - september 2021

4. infobrev: Rettelse til individuelle skrivelser - September 2021

3. infobrev: Beboerinformation om helhedsplanen - Marts 2021

2. infobrev: Beboerinformation om helhedsplanen - December 2020

1. infobrev: Beboerinformation om helhedsplanen - November 2020

________________________________________

LÆS OM RENOVERINGEN AF BOLIGERNE PÅ DE ENKELTE ADRESSER OG SE FREMTIDIG HUSLEJE OG FORHOLD (Se under din adresse):
OBS: Tilretninger af fremtidige forhold må forventes.

______________________________________

LÆS OMDELTE INFOBREVE OG FOLDERE TIL DE ENKELTE BYGGEAFSNIT: 

 

Der vil løbende komme mere information om helhedsplanen på denne side

Læs mere om afdelingen her